11 czerwca 2019

Streszczenia

Podziel się wiedzą – wyślij streszczenia swoich prac do recenzji i zaprezentuj je na ustnych lub plakatowych Sesjach Doniesień Oryginalnych.


Przed wysłaniem streszczenia prosimy o zapoznanie się z  pełną treścią regulaminu zgłaszania prac oryginalnych.

Skład komisji oceniającej abstrakty
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

Członkowie komisji:
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Zejda
 • Dr n. med. Sebastian Majewski
 • Dr n. med. Andrzej Obojski
 • Dr n. med. Elżbieta Puścińska
Terminy dotyczące abstraktów
 • 2 września 2019 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów
 • 1 września 2020 – wznowienie zgłaszania abstraktów
 • 28 luty 2021 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów
 • 30 marca 2021– ogłoszenie listy przyjętych abstraktów -zakwalifikowanych do Sesji Ustnej lub Plakatowej
 • 10 maja 2021 – ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznych Sesji Plakatowych) – czytaj więcej o Elektronicznych Sesjach Plakatowych…
Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia
 • Język: polski lub angielski
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)
Wymagania strukturalne

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat, w którym zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematów) – prosimy wpisać odpowiednią literę lub litery
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
 7. Informacja, czy praca była już prezentowana na Zjeździe PTChP
Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów
 6. Abstrakt zawiera informację, czy praca była już prezentowana na Zjeździe PTChP
Lista tematów
 1. Astma i alergie
 2. Badania czynnościowe układu oddechowego
 3. Gruźlica i mykobakteriozy
 4. Niewydolność oddychania i rehabilitacja
 5. Nikotynizm
 6. Pneumonologia interwencyjna
 7. POChP
 8. Rak płuca
 9. Śródmiąższowe choroby płuc
 10. Zaburzenia oddychania w czasie snu
 11. Zakażenia układu oddechowego
Zasady kwalifikacji abstraktów do prezentacji plakatowej lub ustnej
 1. Recenzji zostaną poddane abstrakty złożone jedynie w formie elektronicznej do dnia określonego w dacie zamknięcia procesu rejestracji abstraktów, spełniające wymagania techniczne, strukturalne i tematyczne określone powyżej. Do dnia zamknięcia rejestracji istnieje możliwość poprawienia streszczenia i przesłania ponownie jego nowej wersji.
 2. Składając abstrakt można wybrać preferowany sposób prezentacji, ale ze względów organizacyjnych ostateczną decyzję o przyjęciu abstraktu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej podejmuje Komisja Naukowa. Decyzja ta zostanie przesłana osobie składającej abstrakt drogą elektroniczną.
 3. Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów zostanie opublikowana do 30 marca 2021 na tej stronie wraz ze szczegółowym harmonogramem prezentacji prac oraz niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.
 4. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę. Autor prezentujący pracę zwolniony jest z opłaty zjazdowej. W przypadku, gdy prezentacji dokonuje więcej niż jeden autor zwolnienie z opłaty dotyczy tylko jednej osoby – pierwszego z autorów wymienionych w streszczeniu.